ИНОВАТИВНОСТ НА ПРОЕКТА

Цел

Да осигури по-добро разбиране и ефективно последователно прилагане на Общия регламент за защита на лични данни (GDPR) и Директива (ЕС) 2016/680 чрез разработване на специализирани обучителни материали, подготовка на обучители в държавите членки, както и чрез изработване на e-Learning програма. Освен това, в рамките на проекта INFORM се изследва баланса между защитата на лични данни и другите основни права, за да се задълбочат експертните познания на специалистите в тази сфера - магистрати, практикуващи юристи и служители в съдебната администрация.

Специфични цели

 • Да се осигури ефективно и последователно прилагане на за Общия регламент за защита на лични данни (GDPR)
 • Да се улесни транспонирането и практическото приложение на Директива (ЕС) № 2016/680
 • Да се изработят специализирани обучителни материали и методологии, съобразени с нуждите на целевите групи по проекта, включително магистрати, практикуващи юристи и служители в съдебната администрация
 • Да се обучат обучители от всички страни членки, които ще разпространят резултатите от изпълнението на проекта и на национално ниво
 • Да се разработи интерактивна, практически ориентирана e-Learning програма, насочена към магистрати, практикуващи юристи и служители в съдебната администрация
 • Да се повишат знанията и компетенциите на целевите групи по отношение на законодателството в областта на защита на лични данни
 • Да се осигури по-високо ниво на защита на личните данни

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Целеви групи

Проектът INFORM има за цел да достигне до следните целеви групи:
 • Магистрати: съдии (общи, административни), прокурори, следователи
 • Юристи: адвокати, нотариуси, съдия-изпълнители, юрисконсулти
 • Служители в съдебната администрация
 • Обучители: сътрудничеството с обучителите ще започне по време на обучителните семинари по проект INFORM

По какъв начин?

Целеви групи ще бъдат достигнати чрез независимото използване на два подхода. От една страна, чрез обучителната онлайнпрограма, която директно ще предостави необходимите знания на споменатите по-горе целеви групи, а от друга страна - чрез прилагане на метода „обучение на обучители“.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

Дейности

 • Извършване на сравнителен анализ и оценкае на новото законодателство в сферата на защита на личните данни
 • Разработване на обучителни материали и методологии
 • Провеждане на шест обучителни семинара
 • Изработване на e-Learning програма
 • Изпълнение на дейности за разпространение на резултатите от проекта

Бенефициенти:

 • 180 обучени обучители от всички страни членки
 • най-малко 1000 магистрати, практикуващи юристи, служители в съдебната администрация обучени чрез e-Learning програмата, разработена по проект INFORM