Очаквани резултати

 • Повишена информираност относно случващате се реформа в сферата на защита на личните данни
 • Ефективно и последователно прилагане на GDPR
 • Подобрено разбиране и практическо прилагане на Директива (ЕС) 2016/680
 • Повишени знания и компетенции на целевите групи чрез изработване на специализирани обучителни материали и методологии
 • Ефективно прилагане на законодателството в областта на защита на лични данни
 • Осигуряване на по-високо ниво на защита на личните данни

Преки резултати от изпълението на проекта

 • 6 доклада относно законодателството в сферата на защита на лични данни
 • 2 сравнителни анализа
 • 4 обучителни методологии
 • 3 наръчника за всяка една от целевите групи - магистрати, практикуващи юристи, служители в съдебната администрация
 • 6 обучителни семинара
 • INFORM e-Learning програма
 • INFORM мрежа от обучители в сферата на защита на лични данни
 • 10 информационни дни
 • 30 публикации