На 11-ти септември, представители на бизнеса и публичния сектор, практикуващи юристи, експерти в областта на защитата на данните присъстваха на Информационния ден по проект INFORM.

По време на първата панелна дискусия се обърна особено внимание на практическото приложение на Директива 2016/680, която остана в сянката на GDPR, нейното транспониране в националното законодателство и прилагането ѝ от компетентните органи у нас. Панелистите коментираха и теми, свързани със защитата на личните данни в контекста на трудовите правоотношения, развенчаха се и някои митове, свързани с практическото прилагане на GDPR, а именно по отношение на съгласието, използвано като основно правно основание за обработване на лични данни.

По време на втората панелна дискусия се обсъди актуалната тема за техническите и организационните мерки, необходими за осигуряване на адекватно ниво на защита на личните данни. Проф. Веселин Целков, член на Комисията за защита на личните данни, съобщи за предстоящото приемане на национално ниво на Методически указания за администраторите във връзка с техническите и организационните мерки, което няма да се различава много от действащата до 25 май 2018 г., Наредба № 1 за минималното ниво за техническите и организационните мерки и допустимия вид за защита на личните данни. Проф. Веселин Целков сподели, че списъкът с видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква задължителното извършването на оценка на въздействието са изпратени до Европейския комитет за защита на данните и се очаква одобрение от негова страна.

Коментираха се и други актуални теми, свързани със сертифицирането и приемането на кодекси за поведение. Панелистите също така обсъдиха и ролята на технологиите в прилагането на Регламента, и нуждата от промени в бизнес процесите на организациите, така че да отговорят на предизвикателствата, пред които са изправени.

Темата за упражняването на правата на субектите на данни в рамките на правораздавателната система бе също част от програмата.

Информационният ден завърши и с представяне на INFORM платформата за онлайн обучение.

Проектът „Представяне на реформата в сферата на защита на лични данни пред съдебната система“ (INFORM) се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 763866.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *