JEDINEČNOST PROJEKTU

Cíl

Poskytnout komplexní a multidisciplinární pochopení nového unijního Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a nové směrnici 2016/680 skrze přípravu školících materiálů vysoké kvality, školitelů vzdělaných v této oblasti pro všechny členské státy a e-Learningový program. Analytické aktivity v rámci projektu INFORM budou nadto zkoumat rovnováhu mezi ochranou osobních údajů a ostatními základními právy v zájmu prohloubení profesní odbornosti, a to především u soudců a právníků.

Úkoly

 • Přispět k efektivní a jednotné aplikaci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • Usnadnit implementaci a praktickou aplikaci směrnice 2016/680
 • Vypracovat specifické školící materiály a metodologie přizpůsobené potřebám zástupců soudnictví, praktikujících právníků a soudního personálu
 • Vzdělat školitele ze všech členských států jako rozšiřovatele výstupů a dopadu projektu INFORM a to především na národní úrovni
 • Vytvořit interaktivní prakticky orientovaný e-Learningový program zaměřený na zástupců soudnictví, praktikující právníky a soudní personál, který by sloužil jako vzdělávací nástroj pro dálkové sebevzdělávání a jako pokročilá školící pomůcka
 • Vylepšit znalosti, kompetence a postoj cílových skupin k právní úpravě ochrany osobních údajů
 • Posílit práva subjektů údajů při ochraně jejich osobních údajů

ZAINTERESOVANÉ SUBJEKTY

Cílové skupiny

Projekt INFORM cílí na následující skupiny profesionálů:
 • Soudnictví: soudce a státní zástupce. Také na orgány odpovědné za předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti.
 • Praktikující právníky: advokáty, notáře, exekutory, rozhodce.
 • Soudní personál: soudní úředníky a funcionáře
 • Školitele: Spolupráce se školiteli proběhne v rámci workshopů INFORM

Jak?

Tyto cílové skupiny budou kontaktovány na dvou úrovních. Na jedné straně se bude připravovaný e-Learningový program přímo zaměřovat na tyto zmíněné skupiny. Na druhé straně budou v rámci INFORM vzděláváni školitelé z národních institucí odpovědných za školení cílových skupin. V rámci INFORM bude uplatněn postup "Vzdělávání školitelů", aby bylo efektivně dosaženo na první tři cílové skupiny.

VLIV PROJEKTU

Činnosti

 • komparativní analýza a zhodnocení nové právní úpravy ochrany osobních údajů
 • vypracování školících materiálů & metodologií
 • 6 workshopů
 • e-Learningový program
 • činnosti pro další šíření

Druh a počet osob majících užitek z projektu:

 • 180 školitelů ze všech členských států
 • nejméně 1000 soudců, státních zástupců, praktikujících právníků, soudního personálu skrze e-Learningový program