Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Γενικός Στόχος

Να παρέχει περιεκτική και διεπιστημονική κατανόηση του νέου κανονισμού λειτουργίας της ΕΕ περί Γενικής Προστασίας Δεδομένων και της νέας κατευθυντήριας οδηγίας 2016/680 δια μέσου της ανάπτυξης υψηλών ποιοτικών εκπαιδευτικών υλικών, εκπαιδευμένων εκπαιδευτών στο πεδίο και του διαδικτυακού προγράμματος. Περαιτέρω, οι αναλυτικές δραστηριότητες του έργου INFORM θα εξετάσει την ισορροπία μεταξύ προστασίας προσωπικών δεδομένων και των υπόλοιπων βασικών δικαιωμάτων ούτως ώστε να εμβαθύνει την εξειδίκευση των επαγγελματιών, ειδικότερα όσον αφορά δικαστές και δικηγόρους.

Συγκεκριμένοι Στόχοι

 • Να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας περί γενικής προστασίας δεδομένων.
 • Να διευκολύνει την υλοποιήση και την πρακτική εφαρμογή της κατευθυντήριας οδηγιας 2016/680.
 • Να διαμορφωθούν ειδικά εκπαιδευτικά υλικά και μεθοδολογίες ειδικά φτιαγμένες για τις ανάγκες των δικαστηρίων, των δικηγόρων και του δικαστικού προσωπικού.
 • Να εκπαιδεύσει εκπαιδευτές ως αναμεταδότες των αποτελεσμάτων και της επίδρασης του έργου.
 • Να αναπτύξει διαδραστικό διαδικτυιακό πρόγραμμα στοχευμένο προς τα δικαστήρια, τους δικηγόρους, και το δικαστικό προσωπικό, ως εργαλέιο εκπαίδευσης για απομακρυσμένη μάθηση και σαν ένα ενισχυμένο εκπαιδευτικό μέσο.
 • Να βελτιώσει τις γνώσεις, τις ικανότητες και την στάση και των στοχευμένων ομάδων, ως προς των νόμο περί Προστασίας Δεδομένων.
 • Να ενισχύσει τα δικαιώματα για προστασία δεδομένων του κατέχοντος των δεδομένων.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Στοχευμένες Ομάδες

Το έργο INFORM στοχεύει τις ακόλουθες ομάδες επαγγελματιών:
 • Τα δικαστήρια: δικαστές και εισαγγελείς. Επίσης τις υπεύθυνες αρχές όσο αφορά την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη ποινικών αδικημάτων.
 • Τους νομικούς: δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, διαμεσολαβητές.
 • Το προσωπικό του δικαστηρίου
 • Εκπαιδευτές: Η αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτές θα γίνει κατά την διάρκεια των εργαστηρίων του έργου.

Πως?

Οι στοχευμένες ομάδες θα προσεγγιστούν σε δύο επίπεδα. Από την μια, το υπο-κατασκευή διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα επικεντρωθεί απευθείας στις ομάδες αυτές. Από την άλλη, το έργο θα εκπαιδεύσει εκπαιδευτές από τα διεθνή ινστιτούτα υπεύθυνα για την εκπαίδευση των ομάδων αυτών. Το έργο θα χρησιμοποιήσει την προσέγγιση του "Εκπαιδεύοντας τους ΕΚπαιδευτές" ούτως ώστε να προσεγγίσει αποτελεσμαικά τις 3 πρώτες στοχευμένες ομάδες.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δραστηριότητες

 • συγκριτικές αναλύσεις και αξιολόγηση του νέου νόμου περί Προστασίας Δεδομένων
 • διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογίας
 • 6 εργαστήρια
 • διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • δραστηριότητες διάδοσης

Είδος και αριθμός ατόμων που θα επωφεληθούν από αυτό το έργο:

 • 180 εκπαιδευτές από όλα τα μέλη
 • τουλάχιστον 1000 δικαστές, εισαγγελείς, νομικοί και δικαστικό προσωπικό δια μέσου του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος