ORYGINALNOŚĆ PROJEKTU

CEL PROJEKTU

Zapewnienie pełnego zrozumienia nowego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) i nowej dyrektywy policyjnej (2016/680) poprzez opracowanie wysokiej jakości materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie szkoleń dla instruktorów danych osobowych pochodzących z wszystkich państw członkowskich UE i stworzenie programu e-Learningowego. Ponadto projektu INFORM zbada równowagę pomiędzy realizacją ochrony danych osobowych oraz realizację innych praw podstawowych w celu pogłębienia wiedzy ekspertów danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do sędziów i prawników praktyków.

Cele przedmiotowe projektu

 • Przyczynianie się do skutecznego i spójnego stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)
 • Przyczynienie się do ułatwienia wdrożenia i praktycznego stosowania dyrektywy policyjnej (2016/680)
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych i metodologii dostosowanych do potrzeb sędziów, prawników praktyków i pracowników sądów
 • Przeprowadzenie warsztatów dla szkoleniowców z wszystkich państw członkowskich UE jako mnożników wyniku i wpływu projektu INFORM
 • Opracowanie interaktywnego i praktycznego programu e-learningowego skierowanego do sędziów, prawników praktyków, prokuratorów i pracowników sądów jako narzędzia szkoleniowego do samokształcenia na odległość, a także zaawansowanego medium szkoleniowego.
 • Poprawa wiedzy, kompetencji i podejścia grup docelowych do ustawodawstwa w zakresie ochrony danych (DPL)
 • Większa skuteczność prawa ochrony danych osobowych względem osób, których dane dotyczą

INTERESARIUSZE

Grupy Docelowe

Projekt INFORM adresowany jest do następujących grup docelowych:
 • Wymiar sprawiedliwości: sędziowie (sądów powszechnych, administracyjnych oraz innych organów sądowych, a także referendarze i asystenci) i prokuratorzy (również asystenci). Do tej grupy docelowej należy zaliczyć także organy odpowiedzialne za zapobieganie przestępstwom, prowadzenie postępowań, ich wykrywanie lub ściganie.
 • Prawnicy (praktycy): radcowie prawni, adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, komornicy, mediatorzy, prawnicy.
 • Pracownicy sądu: urzędnicy sądowi, m.in. pracownicy sekretariatów wydziałów sądowych.
 • Szkoleniowcy: będą szkoleni podczas warsztatów INFORM

Jak?

Osoby przynależne do grup docelowych mogą skorzystać z osiągnięć projektu na dwóch poziomach. Pierwszy z poziomów to, planowany program e-learningowy, który będzie bezpośrednio koncentrował się na wyżej wymienionych grupach. Na drugim z poziomów INFORM będzie kształcił szkoleniowców z krajowych instytucji odpowiedzialnych za szkolenia grup docelowych. INFORM stosuje podejście "Train-the-Trainer" (ToT), aby wywrzeć skuteczny wpływ dydaktyczny na pierwsze trzy grupy docelowe.

WPŁYW PROJEKTU

Działania

 • analiza porównawcza i ewaluacja RODO/GDPR oraz dyrektywy policyjnej
 • opracowanie materiałów szkoleniowych i metodologii
 • 6 warsztatów
 • program e-learningowy
 • działania upowszechniające projekt

Osoby korzystające z efektów projektu:

 • 180 szkoleniowców z wszystkich państw członkowskich UE
 • Co najmniej 1000 sędziów, prokuratorów, prawników, pracowników sądów za pośrednictwem programu e-learningowego