JEDINEČNOSŤ  PROJEKTU

CIEĽ

Poskytnúť komplexné a multidisciplinárne pochopenie nového unijného Všeobecmého nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a novej smernice 2016/680prostredníctvom prípravy školiacich materiálov vysokej kvality, školiteľov pripravených v tejto oblasti pre všetky členské krajiny a e-Learningového programu. Analytické aktivity v rámci projektu INFORM budú okrem toho zkúmať rovnováhumedyi ochranou osobných údajov a ostanými základnými právami v záujme prehĺbenia profesnej odbornosti a to predovšetkým sudcov a právnikov.

Úlohy

  • Prispeť k efektívnej a jednotnej aplikácii GDPR
  • Umožniť implementáciu a praktickú aplikáciu smernice 2016/680
  • Vypracovať špecifické školiace materiály a metodológie prisypôsobené potrebám zástupcom súdnictva, praktikujúcim právnikom a personálu súdov
  • Vzdelávať školiteľov zo všetkých členských krajín ako šíriteľov  výstupov a dopadov projektu INFORM a to predovšetkým na národnej úrovni
  • Vytvoriť interaktívny prakticky orientovaný e-Learning program zameraný na zástupcov súdnictva, praktikujúcich pravnikov a personal súdov, ktorí by slúžili ako vzdelávaci nástroj diaľkové samovzdelávanie a ako pokročilá školiaca pomôcka
  • Zlepšiť znalosti, kompetencie a postoj cieľových skupín k právnej úprave ochrany osobných údajov
  • Posilniť práva subjektov údajov pri ochrane ich osobných údajov

ZAINTERESOVANÉ SUBJEKTY

Cieľové skupiny

Projekt INFORM je zameraný na nasledujúce skupiny profesionélov:
  • Súdnictvo: sudcovia a prokurátori. Tiež na orgány zodpovedné za prevenciu, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov 
  • Praktizujúci právnici: advokáti, notári, exekútori, rozhodcovia
  • Súdni personal: súdni úradnici a funkcionári
  • Školitelia: Spolupráca so školitelmi sa uskutoční v rámci workshopov INFORM

Ako?

Tieto cieľové skupiny bud[ kontaktované na dvoch urovniach. Na jednej strane sa bude pripravovaný e-Learningový program priamo zameriavať na tieto spomínane skupiny. Na druhej strane budú v rámci INFORM vzdelávani školitelia z národných inštitúcii zodpovedných za školeni cieľových skupín. V rámci INFORM bude uplatnený postup "Vzdelávanie školiteľov", aby efektívne dosiahnuté na prvé tri cieľové skupiny.

VPLYV PROJEKTU

Činnosti

  • komparatívna analýza a zhodnotenie novej právnej úpravy ochrany osobných údajov
  • vypracovanie školiacich materiálov & metodológií
  • 6 workshopov
  • e-Learningový program
  • činnosti pre ďalšie šírenie

Druh a počet osôb, ktoré majú úžitok z projektu:

  • 180 školiteľov zo všetkých členských štátov
  • najmenej 1000 sudcov, štátnych zástupcov, praktizujúcich právnikov, súdneho personálu pomocou e-learningového programu