Očakávané výsledky

 • zvýšenie povedomia o reforme ochrany osobných údajov
 • posilnenie efektívnej a jednotnej aplikácie GDPR
 • posilnenie porozumenia a podpora praktickej aplikácie smernice 2016/680
 • zlepšenie vedomostí cieľových skupín vypracovaním špecifických školiacich materiálov a metodológií
 • pripravenosť na aplikáciu právnej úpravy ochrany osobných údajov
 • posilnenie ochrany práv dotknutých osôb

Druh a počet pripravovaných výstupov

 • 6 správ týkajúcich sa právnej úpravy ochrany osobných údajov
 • 2 komparatívne analýzy
 • 4 školiace metodológie
 • 3 usmernenia zamerané na každú z cieľových skupín INFORM
 • 6 workshopov
 • INFORM e-Learningový program
 • INFORM sieť pre školiteľov ochrany osobných údajov
 • 10 informačných INFORM dní
 • 30 publikácií